گروپ های اشباع

گروپ توسط بویلر احاطه شده است

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.