پورتافیلتر

نگهدارنده پودر قهوه آسیاب شده که برای تهیه اسپرسو به گروپ دستگاه اسپرسو متصل میشود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.