تمپر

تمپر یکی از ابزارهاییست که برای عصاره گیری بهتر اسپرسو ضروری است. با استفاده از تمپر پودر قهوه را فشرده کرده تا سطح آن به صورت یکنواخت درآید و در نتیجه عصاره گیری قهوه یکنواخت انجام شود.

تمپر قهوه
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.