بسکت سینگل

سبدی که پودر قهوه برای اسپرسو سینگل در آن ریخته میشود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.